Consultar l’estat de la factura

Accedint a la bústia de lliurament de l’Ajuntament d’Alfarràs, entrant a la pestanya Bústia de Factures electròniques -> Consulteu l’estat .

Per a consultar l’estat d’una factura heu d’informar dels següents camps:
- número de factura
- any fiscal de la factura
- NIF de l’emissor
- NIF del receptor
- i l’import total de la factura.
Una vegada completats aquests camps i prement sobre el botó “Cerca” es realitza la consulta, mostrant-se l’històric d’estats pels quals ha passat la factura especificada. D’aquesta manera, si la factura s’ha lliurat i registrat correctament a l’Ajuntament, es detalla, entre d’altres dades, la informació corresponent al registre d’entrada de la factura.

Una factura electrònica podrà trobar-se en qualsevol dels estats següents:

Tramesa: la factura s’ha enviat correctament.

Lliurada: la factura ha entrat en els sistemes de recepció informàtica de l’Ajuntament.

Registrada: la factura ha estat enregistrada al Registre de Factures. Aquest estat reflectirà la data, l’hora i el número de registre oficial d’entrada de la factura electrònica. El número de registre que s’indiqui en aquest estat és el número de registre oficial i tindrà el valor de rebut de presentació als efectes d’allò disposat a l’article 70.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú. No obstant això, si aquesta data (la de la factura Registrada) es correspon amb un dia inhàbil d’acord amb el calendari oficial vigent, la factura electrònica s’entendrà enregistrada a primera hora del dia hàbil següent a l’efecte de còmput de terminis de pagament.

Conformada: la factura ha estat comptabilitzada per l’Ajuntament.

Pagada: ja s’ha cursat l’ordre de pagament de l’import de la factura.

Rebutjada: la factura no ha estat admesa, ja sigui per incompliment d’algun requisit formal o bé per manca de conformitat del centre gestor.