Factura electrònica

Qui hi està obligat?
A partir del 15 de gener de 2015 s’estableix l’obligatorietat de l’ús de la factura electrònica per als proveïdors d’aquesta corporació, d’acord amb el que estableix l’article 4t de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls a la factura electrònica i de creació del registre comptable de factures en el sector públic.

facturaelectronica1 Per tant, hi estaran obligats:
a) societats anònimes
b) societats de responsabilitat limitada
c) persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica sense nacionalitat espanyola
d) establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableixi la normativa tributària
e) unions temporals d’empreses
f) agrupacions d’interès econòmic, agrupacions d’interès econòmic europeu, fons de pensions, fons de capital risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulació hipotecària o fons de garantia d’inversions.

L’Ajuntament d’Alfarràs exclou de l’obligació de facturació electrònica a les factures amb un import de fins a 5000 euros, i a les factures emeses pels proveïdors als serveis a l’exterior fins que s’hagi consolidad l’ús de la factura electrònica i els serveis a l’exterior disposin dels mitjans i sistemes apropiats per a la seva recepció en aquests serveis.

Qui no hi està obligat?
Les persones físiques (empresaris i professionals), amb independència de la quantia de la factura, i les persones jurídiques (vegeu l’apartat anterior), quan l’import sigui inferior a 5.000 € (IVA inclòs).

Reglament municipal del Registre comptable de factures
Reglament municipal del Registre comptable de factures.

Enviar la factura electrònica
botoenviarfactura