Pla Ordenació Urbanística

 

Documentació

  Agenda i avaluació econòmica i financera. Informe de sostenibilitat econòmica
  Catàleg patrimoni
  Dictamen riscos geològics
  Estudi inundabilitat
  Estudi mobilitat generada
  Informe sostenibilitat ambiental
  Memòria Poum
  Memòria social
  Normes urbanístiques
  Plànols informació
  Plànols ordenació
  I.8.6 – Suspensió de llicències

Avanç del POUM

  Informe ambiental preliminar
  Avanç de planejament. Memòria
  Plànols

- Ple aprovació inicial POUM: 08/03/2013.
- Data de finalització termini d’exposició pública aprovació inicial del POUM: 24/05/2013.
- Ple avanç POUM: 09/06/2009.