Renovació Jutge de Pau titular i de Jutge de Pau substitut

web_ebandoL’Ajuntament d’Alfarràs comunica que han quedat vacants els càrrecs de jutge de pau titular i de jutge de pau substitut. Tots els interessats en presentar-s’hi, que reuneixin les condicions legals establertes, poden passar per l’Ajuntament en hores d’oficina fins al dia 15 de gener proper.